کش بک هفتگی کازینو و کازینو زنده ی منوتوبت

دو روز بازی کنید و روز سوم کش بک دریافت کنید

نحوه محاسبه کش بک برای بازی های منتخبی است که شنبه ساعت 00:00 تا یک شنبه ساعت 23:59 بازی می کنید. در روز دو شنبه کش بک شما محاسبه و به حساب کاربریتان واریز خواهد شد. به همین ترتیب کش بک روز دو شنبه و سه شنبه در روز چهار شنبه واریز خواهد شد. و به همین نحو ادامه پیدا خواهد کرد.

بازی هایی که شامل این کش بک میشوند: